Terms and Conditions

Algemene voorwaarden
JBG Event Consultancy (JBG EC):
Free Style Events, Free Style Leisure, Free Style Incentives & Derby Club

De algemene voorwaarden van JBG Event Consultancy (JBG EC): Free Style Events, Free Style Leisure, Free Style Incentives en Derby Club, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan JBG EC een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie of uitvoering van een evenement.
1.2 JBG EC: de wederpartij van Opdrachtgever, i.e. JBG Event Consultancy, met de overige handelsnamen Free Style Events en Derby Club, gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: een overeenkomst tussen JBG EC en Opdrachtgever tot advisering over, organisatie en uitvoering van een evenement, alsmede de schriftelijke overeenkomsten aanvullingen en/of wijzigingen alsook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van die overeenkomst.
1.4 Productiedatum: de (eerste) dag waarop de door JBG EC krachtens de overeenkomst bestelde, gehuurde of gekochte goederen feitelijk worden geleverd en/of diensten worden afgenomen.
1.5 Locatie/Tijd: de tussen JBG EC en Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd waarop (een gedeelte van) de tussen hen overeengekomen goederen en/of diensten worden geleverd respectievelijk uitgevoerd.
1.6 Schriftelijk: het ter hand stellen, verzenden per gewone post, per aangetekend schrijven, per telefax of emailbericht verzenden van mededelingen, zulks voor rekening en risico van de verzender.
1.7 Honorarium: het door JBG EC voor het desbetreffende onderdeel van een door JBG EC te organiseren of uit te voeren evenement, in rekening te brengen financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins), de een en ander exclusief door de leverancier van JBG EC in rekening gebrachte bedragen en/of andere vorderingen van derden, met inbegrip van belastingen en premieheffing, indien van toepassing.
1.8 Projectsom: de all in prijs voor (het desbetreffende onderdeel van) een door JBG EC te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.
1.9 Artiest: iedere Artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens JBG EC tot het geven van een optreden heeft verbonden.
Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: elke door JBG EC op verzoek van Opdrachtgever uitgebrachte aanbieding, uitgevoerde opdracht(en) en op elke door JBG EC met Opdrachtgever gesloten overeenkomst De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op te verrichten en/of verrichtte (rechts)handelingen, waaronder overeenkomsten die JBG EC ter zake met derden sluit.
2.2 Afwijkende bedingen van Opdrachtgever en/of derden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van JBG EC schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 JBG EC is te allen tijde gerechtigd bepalingen uit de voorwaarden van derden, met wie zij ter uitvoering van de gegeven overeenkomst leveringsafspraken heeft gesloten, van toepassing te verklaren op de overeenkomst met de Opdrachtgever.
2.4 Indien een bepaling van de onderhavige voorwaarden (en nog overeen te komen overeenkomsten) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de onderhavige voorwaarden (en nog te sluiten overeenkomsten). In de onderhavige voorwaarden (en nog te sluiten overeenkomsten) zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
2.5 In geval van een tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever te hanteren algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien JBG EC met twee of meer (rechts)personen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens JBG EC voortvloeien. 2.7 JBG EC zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
Artikel 3 Offerte, bestelling, opdracht en verzekering

3.1 Voor een eerste oriënterend gesprek met een potentiële Opdrachtgever zal JBG EC geen honorarium in rekening brengen.
3.2 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van JBG EC, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door JBG EC worden herroepen.
3.3 Alle bij een aanbieding e.d. verstrekte informatie en/of specificaties, gelden steeds bij benadering en zijn voor JBG EC slechts bindend, indien dit in de aanbieding uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.
3.4 Opdrachtgever kan een aanbieding van JBG EC telefonisch en/of schriftelijk aanvaarden.
Na genoemde aanvaarding zal JBG EC zo spoedig mogelijk aanvangen met de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3.5 JBG EC kan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de prestaties voortvloeiend uit de opdracht/overeenkomst als vervallen beschouwen, indien
a. de Opdrachtgever niet per omgaande doch uiterlijk binnen 2 uur na een telefonische verstrekte opdracht, deze schriftelijk aan JBG EC heeft bevestigd. Deze vorm van bevestiging is van toepassing op opdrachten waarvan onmiddellijke uitvoering geboden is en waaraan geen uitgebreide onderhandelingen en/of offertefase aan vooraf zijn/is gegaan;
b. de Opdrachtgever niet binnen 48 uur na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging deze voor akkoord ondertekend aan JBG EC heeft geretourneerd. Deze vorm van opdrachtbevestiging is van toepassing op opdrachten voor het organiseren van (media) evenementen waarvan de uitvoering nagenoeg volledig door JBG EC geschiedt en waaraan in de regel een offertefase vooraf gaat
Indien de opdracht(en) door JBG EC vervallen wordt verklaard, is deze niet tot enige schadevergoeding gehouden.
3.6 JBG EC behoudt zich het recht voor om de door hem, al dan niet op verzoek van de potentiële Opdrachtgever uitgebrachte aanbieding vormvrij te herroepen voordat deze door de genoemde Opdrachtgever is aanvaard.
3.7 De in een aanbieding, e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4 Levering
4.1 Indien ten behoeve van de organisatie van een evenement zaken, waaronder hulpmiddelen, worden gebruikt, dan wel op verzoek van de Opdrachtgever door de JBG EC zijn geproduceerd, worden deze afgeleverd op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs, te verhogen met de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.
4.2 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de hiervoor sub 4.1. genoemde zaken gaat over op Opdrachtgever zodra deze bij hem zijn afgeleverd. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen echter reeds over op Opdrachtgever op het moment van afgifte van de goederen aan de vervoerder.
4.3 JBG EC zal de goederen verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven. Indien Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking of verzending verlangt, waaronder aangetekend verzenden, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Opdrachtgever zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door JBG EC geleverde goederen, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart JBG EC voor aanspraken wegens niet naleving van dergelijke voorschriften.
Artikel 5 Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever garandeert dat hij in alle gevallen in voldoende mate is verzekerd tegen iedere schade, waaronder mede begrepen maar daartoe niet beperkt, directe schade en indirecte schade, welke als gevolg van door haar, alsmede van door haar ingehuurde derden, verrichte rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen en/of nalaten in de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan.
5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende

 

Algemene voorwaarden
JBG Event Consultancy & Free Style Events & Derby Club

maatregelen om de veiligheid van artiesten, medewerkers en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement te waarborgen. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is JBG EC niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.
5.3 Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is JBG EC gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, of tussentijds de uitvoering daarvan te laten beëindigen, zonder dat Opdrachtgever enig aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met JBG EC overeengekomen prijs.
5.4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de rechten conform de Buma/Stemra regeling. Indien JBG EC een naheffing krijgt van de Buma/Stemra die betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst zal de JBG EC deze aan Opdrachtgever doorberekenen.
5.5 De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) afmetingen, hoeveelheden, namen en aantallen van bezoekers en/of andere informatie en specificaties samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, waarvan de Opdrachtgever weet of kan weten dat deze van belang zijn voor de JBG EC in het kader van de organisatie van het evenement, komt voor risico van Opdrachtgever.
5.6 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.7 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers van een krachtens een overeenkomst door JBG EC georganiseerd of uitgevoerd evenement.
10.4 Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor en zal JBG EC in en buiten rechte vrijwaren van, alle schadeclaims van bij de productie betrokken derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
Artikel 6 Verantwoordelijkheid JBG EC
6.1 Niettegenstaande de verdere beperkingen van aansprakelijkheid in de hierna volgende artikelen 6.2 tot en met 6.8 is JBG EC niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding en/of de Overeenkomst/ de opdracht(en) en evenmin voor enige onrechtmatige daad, tenzij (en voor zover) deze het gevolg is van opzet of grove schuld van JBG EC en/of haar leidinggevenden.
6.2 Onverminderd de dwingend wettelijke bepalingen ter zake de productenaansprakelijkheid is JBG EC niet aansprakelijk voor enig gebrek van/in een bij de uitvoering van een evenement gebruikte zaak.
6.3 Een op JBG EC rustende verplichting tot vergoeding van schade, uit welke bron die ook is ontstaan, zal nimmer het totaalbedrag te boven gaan dat Opdrachtgever en JBG EC zijn overeengekomen als prijs voor de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomst waarmee de schade het meest verband houdt. Daarnaast zal de verplichting tot vergoeding van schade steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van JBG EC in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
6.5 JBG EC is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of immateriële schade. Aansprakelijkheid voor deze schade is uitgesloten.
6.6 De totale aansprakelijkheid van JBG EC voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging directe schade van zaken is beperkt tot de hoogte van het honorarium van JBG EC dan wel het redelijkerwijs te verwachten honorarium van JBG EC.
6.7 Opdrachtgever vrijwaart JBG EC tegen iedere aanspraak op schadevergoeding van bij de voorbereiding en/of uitvoering betrokken derden, voor zover deze is veroorzaakt door Opdrachtgever en/of gasten van de Opdrachtgever.
6.8 De levering door derden van goederen en/of diensten bij de uitvoering van de overeenkomst is aan geen andere garantie onderworpen dan die welke JBG EC van de betreffende derden heeft bedongen.
Artikel 7 Reclames
7.1 Alle reclames dienen, op straffe van verval van rechten, per aangetekende brief te geschieden.
a. binnen 2 weken na aflevering der goederen en/of diensten ten behoeve van de voor Opdrachtgever georganiseerde activiteiten, b. binnen 2 weken na advisering over, organisatie van, of na de totstandkoming van de schriftelijke overeenkomsten (inclusief aanvullingen en/of wijzigingen, alsook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van die

overeenkomst) ten behoeve van de voor Opdrachtgever georganiseerde activiteiten,
c. binnen 2 weken nadat het gebrek met betrekking tot de voor Opdrachtgever georganiseerde activiteiten en/of geleverde goederen en/of diensten redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden,
Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar.
7.2 Een rechtsvordering van Opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
7.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen een maand na de factuurdatum, op straffe van verval van rechten.
7.4 Indien er wordt gereclameerd, is de Opdrachtgever niet bevoegd tot opschorting dan wel verrekening.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling
8.1 JBG EC behoudt zich de eigendom voor van
alle door hem geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle geleverde of nog te leveren zaken,
8.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de zaken plaats.
8.3 JBG EC blijft te allen tijde eigenaar van het concept c.q. ontwerp van een aanbieding, en van de eventueel daarop volgende uitvoering van het op het concept/ontwerp gebaseerde evenement, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de JBG EC het creatieve ontwerp van het evenement in al of niet aangepaste vorm voor eigen doeleinden te gebruiken
Artikel 9 Overmacht
9.1 Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van JBG EC welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van JBG EC gevergd kan worden, geeft deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
9.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere, maar niet uitsluitend: gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale klimatologische- en/of weersomstandigheden, ziekten en plagen bij dieren en – in gewassen, niet volledige en/of vertraagde levering van de toeleveranciers, verplaatsen van een evenement zoals voetbalwedstrijden waarvan Opdrachtgever de ticketing c.q. arrangementen voor heeft verzorgd t.b.v. Opdrachtgever, oorlog en oorlogsgevaar, gehele en gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden van wie JBG EC de benodigde materialen, grondstoffen of halffabrikaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van JBG EC ontstaan.
Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte.
Met de hiervoor bedoelde overheidsorganen worden tevens bedoeld organisaties die in nationaal en internationaal verband worden gezien als organisaties die exclusief zijn belast met de uitvoering van nationaal en internationaal bekende en toonaangevende evenementen, zoals nationale sportbonden en erkende koepelorganisaties van brancheverenigingen.
9.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtgever een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door JBG EC gepresteerde. In ieder geval dienen in dat geval de reeds door JBG EC in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever gemaakte kosten integraal te worden vergoed.
Artikel 10 Prijs, facturering en betaling
10.1 De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vast in Euro’s, te verhogen met omzetbelasting en met eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
10.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
10.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de volledige begrote projectsom te geschieden

 

 

Algemene voorwaarden
JBG Event Consultancy & Free Style Events & Derby Club

binnen veertien dagen na factuurdatum, dan wel uiterlijk veertien dagen voor de productiedatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is.
JBG EC is in dat geval gerechtigd de nakoming van zijn prestatie op te schorten totdat Opdrachtgever de betaling van de factuur heeft voldaan. 10.4 Indien de kostprijs van JBG EC wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is JBG EC gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan Opdrachtgever.
10.5 Indien binnen de in lid 3 genoemde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever over de hoofdsom een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
10.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die JBG EC in het kader van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door Opdrachtgever aan JBG EC worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door JBG EC van Opdrachtgever te vorderen bedrag.
Artikel 11 Beëindiging en ontbinding
11.1 Onverminderd de aan JBG EC verder toekomende rechten is JBG EC gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
b. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem / haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.
In geval van ontbinding blijft het risico van al geleverde zaken bij Opdrachtgever. De zaken staan dan ter beschikking van JBG EC en dienen door hem te worden afgehaald.
Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle rechten ten aanzien van de intellectuele eigendom uit de overeenkomst of daaruit voortvloeiende werkzaamheden aan JBG EC toe.
12.2 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging, verwerking of reproductie van de door de auteurswet of enig

industrieel eigendomsrecht beschermende objecten verklaart Opdrachtgever, dat met het publiceren van het hiervoor genoemde object, geen inbreuk op het auteursrecht of enig industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij JBG EC in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de verveelvoudiging, verwerking of reproductie voortvloeiende.
12.3 Zonder toestemming van JBG EC zullen geen geluid- en beeldopnamen van het in het kader van een evenement optredende Artiest worden vervaardigd.
12.4 Opdrachtgever verplicht zich het materiaal slechts te gebruiken voor het doel waarvoor het geleverd is.
12.5 Te allen tijde – daarom ook wanneer schriftelijk is overeengekomen in afwijking van het bepaalde in dit artikel, dat de auteursrechten overgaan naar Opdrachtgever – behoudt JBG EC het recht met het geleverde product ten eigen nutte publiciteit te bedrijven.
12.6 Opdrachtgever zal zich, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van JBG EC en/of derden in verband met een levering van goederen en/of diensten door JBG EC, buiten JBG EC om zelf uit te (laten) voeren of door uitvoering van een evenement te herhalen.
12.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde zaken te gebruiken voor commerciële en/of publicitaire doeleinden, tenzij partijen schriftelijk voorafgaand anders overeenkomen.
12.8 Zonder de schriftelijke toestemming van JBG EC zullen geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.
12.9 Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, verbeurt Opdrachtgever ten opzichte van JBG EC een directe, niet voor rechterlijke matiging vatbare, opeisbare boete van € 25.000,- (zegge vijfentwintigduizend euro) per overtreding en/of iedere dag of deel daarvan dat de overtreding voortduurt, zonder dat daarmee het recht vervalt voor JBG EC om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.
12.10 Betreffende bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die JBG EC door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet JBG EC dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande over haar eigen goederen aanwendt.
Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op de rechtsverhoudingen tussen JBG EC en Opdrachtgever, althans op alle door JBG EC verrichte handelingen waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen betreffende de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst in de zin van deze algemene voorwaarden tussen Opdrachtgever en JBG EC worden ter beoordeling voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.